Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Харта на клиента Процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри Достъп до информация Стандарти за административно обслужване Анкетна карта за удовлетвореността на потребителите Резултати от измерване на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.02.2024

 

В РЗИ – Ловеч е постъпило писмо от Изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“ с вх. №04-15-2/02.02.2024г., което уведомява за утвърдени образци на заявления за административни процедури по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), а именно:

 

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

465 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация и пререгистрация  с прилага и допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08.

 

Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи чрез РЗИ при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
Къде можете да заплатите
 
1. В касата в РЗИ  - Ловеч (стая №4) в брой или на ПОС терминал   
2. По банков път: Банка: ОББ IBAN : BG96UBBS80023110734210 BIC: UBBSBGSF