Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Оценка на качеството на административното обслужване в РЗИ - Ловеч
Уважаеми потребители, целта на анкетното проучване е да даде информация за нагласите на потребителите на административни услуги в РЗИ-Ловеч, за качеството на административното обслужване.

I. Използване на административни услуги
Досега използвали ли сте услуги, предоставяни от РЗИ Ловеч?
Колко пъти през последните три месеца сте посещавали РЗИ Ловеч?