Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи от РЗИ Ловеч

Дата на публикуване: 15.03.2024
Последна актуализация: 15.03.2024

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

                                   МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО                  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ЛОВЕЧ

 

 

ОБЯВА

За провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

 

РЗИ-Ловеч на основание чл.64 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.69 от ППЗДС, и чл.6 от Наредба № 7/14.11.1997г. и заповед на Директор РЗИ – Ловеч обявява тръжна процедура-търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи:

 

ПОЗИЦИЯ № 1 – Лек автомобил Марка Рено Меган; модел Сценик; регистрационен номер ОВ 2663 АХ; с първоначална цена 800,00 (Осемстотин лева )

 

ПОЗИЦИЯ № 2 Марка Рено; модел Лагуна; регистрационен номер ОВ 2697 АН с първоначална цена 1100 (Хиляда и сто лева)

 

Заявление за участие в търга се подават до 16,00 ч. на 26.03.2024г.

Тръжна документация може да бъде получена от деловодството на РЗИ-Ловеч стая  № 4 етаж 1 от 9,00ч. до 16,00 ч. от 20.03.2024 до 26.03.2024г.

           Огледът на вещите  се извършва всеки работен ден от 16.00 часа до 17.00 часа в срок от 20.03.2024г. до 26.03.2024г. в присъствието на представител  на РЗИ-Ловеч.

Внасянето на депозита за участие се извършва в срок до 16.00 часа на 26.03.2024г.

Провеждането на търга 28.03.2024г.

Резултатите се обявяват на видно място в сградата на РЗИ- Ловеч на 28.03.2024г.