Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2024г. – 15.02.2024г.

Дата на публикуване: 15.02.2024
Последна актуализация: 15.02.2024

 

1.Населени места с въведено режимно водоснабдяване – в таблица.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 12

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели от група А – 12.

4.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели от група Б – 1.

6.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в посточнния мониторинг – 0.

8.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0.

От тях не отговарят по микробиологични показатели на изискванията на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, (ДВ, бр.26/1970 г.) – 0.

9.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0.

10.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0.

11.Брой на регистрираните случаи от чревни инфекциозни заболявания за периода (01.02.2024г. – 15.02.2024г.)  0 броя.

12.Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

 а) съставени актове – 0 бр;

 б) издадени предписания – 0 бр.;

 в) заповеди – няма.

 

Населено място

 

Община

 

Водо

източници, водо

снабдя

ващи населеното място

Причина

 за въведения режим

Обхват

 на

режима (цялото

или част

от населеното място)

График на режима

Брой засегнато населе-

ние

Обекти с обществено предназначение в населеното място

Начин

за

осигуряване на вода за

 питейно-

битови цели,

 по време на спряно водоподаване

Предпри-

ети мерки от страна на ВиК

Предприети

 мерки от

страна на РЗИ

Наложена забрана за ползване на водата за питйно-

битови цели, поради

трайно влошаване

на качествата

 й (да/не)

общ

брой

Детски ясли и гра-

дини

Учи-

лища

Лечеб-

ни заве-

дения

Здр. заве-

дения

С. Глогово

Тетевен

КИ „Кокя“ 1,2

КИ „Медената долчинка“

КИ „Глогово“

КИ „Кайнака“

КИ „Босново“

КИ „Ратлака“

КИ „Бялата вода“

КИ

„Кладенците“

Намален дебит

1538

От 13.10.2023г. прекъсване на водоподаването от 20.00ч. до 15.30ч..

1538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Дренов

Ловеч

Дренаж „Извора“

ШК „Извора“

 

Намален дебит

271

От 02.10.2023г. водоподаването е от 08.00ч. до 20.00часа през ден.

 

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Горско Сливово

Летница

КИ „Калвинец“

Намален дебит

496

От 19.09.2023г. водоподаването е от 08.00ч. до 20.00 часа през ден.

 

496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Кърпачево

Летница

 

Намален дебит

98

От 01.12.2023г. водоподаването е от 18.00ч. до 08.00 часа през ден.

98