Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 16.04.2024г. – 30.04.2024г.

Дата на публикуване: 02.05.2024
Последна актуализация: 02.05.2024

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА,

В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 16.04.2024г.  –  30.04.2024г.

 

1.Населени места с въведено режимно водоснабдяване – в таблица.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2. 

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели от група А – 0.

4.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели от група Б – 0.

6.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.

8.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0.

От тях не отговарят по микробиологични показатели на изискванията на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, (ДВ, бр.26/1970 г.) – 0.

9.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12.

10.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0.

11.Брой на регистрираните случаи от чревни инфекциозни заболявания за периода (16.04.2024г. – 30.04.2024г.) –  1 брой.

- гастроентероколит – 1бр.

12.Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

 а) съставени актове – 0 бр;

 б) издадени предписания – 0 бр.;

 в) заповеди – няма.

 

Населено място

 

Община

 

Водо

източници, водо

снабдя

ващи населеното място

Причина

 за въведения режим

Обхват

 на

режима (цялото

или част

от населеното място)

График на режима

Брой засегнато населе-

ние

Обекти с обществено предназначение в населеното място

Начин

за

осигуряване на вода за

 питейно-

битови цели,

 по време на спряно водоподаване

Предпри-

ети мерки от страна на ВиК

Предприети

 мерки от

страна на РЗИ

Наложена забрана за ползване на водата за питйно-

битови цели, поради

трайно влошаване

на качествата

 й (да/не)

общ

брой

Детски ясли и гра-

дини

Учи-

лища

Лечеб-

ни заве-

дения

Здр. заве-

дения

С. Кърпачево

Летница

 

Намален дебит

98

От 01.12.2023г. водоподаването е през ден.

98