Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2023

 

Ръководството на РЗИ-Ловеч заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Администрацията на РЗИ насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

РЗИ – Ловеч гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

ПРОЦЕДУРА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ПО

Администриране на предложения И СИГНАЛИ, свързани с усъвършенстване на организацията и дейността или отнасящи се до решаване на други въпроси в рамките на компетентността И СИГНАЛИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица В Р З И - ЛОВЕЧ, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

I. ЦЕЛ: Процедурата има за цел да регламентира организацията и реда по администриране на постъпили предложения и сигнали по реда на глава Осма от Административно процесуалния кодекс.

 

II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ:

С тази процедура се урежда администрирането на предложения и сигнали, подадени по реда на АПК и сигнали и жалби за нарушения на здравното законодателство.

            Тази процедура не се прилага за предложенията и сигналите, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.

III. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Административно-процесуалният кодекс, Закон за здравето, Устройствен правилник на РЗИ.

 

IV. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Използваните термини и определения са в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на Регионална здравна инспекция гр.Ловеч или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на Инспекцията.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ: Отговорностите по настоящата процедура носят Директорът на РЗИ, главният секретар, директорите на дирекции, служителите в Звеното за административно обслужване и всички служебни лица, участващи в процесите на администриране на конкретните преписки.

 

VI. ПРИНЦИПИ:

Регионална здравна инспекция Ловеч е длъжна да разглежда и решава предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно.

Всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава предложение или сигнал.

В изпълнение на своите задължения РЗИ Ловеч е създала организация за приемане и изслушване на граждани и представители на организации на техните предложения и сигнали в определени и оповестени дни и часове, публикувани на електронната страница на Инспекцията в рубрика «контакти».

Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на тази процедура.

Сигналите не могат да се решават от органите или от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги уважат.

 

 

VII. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

VII. 1. Администриране на предложения, свързани с усъвършенстване на организацията и дейността на РЗИ – Ловеч или отнасящи се до решаване на други въпроси в рамките на нейната компетентност, подадени по реда на АПК

1. Предложенията могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, писмено – по пощата, на място в ЗАО, както и в кутиите, поставени в сградата на РЗИ, в Регионалната картотека на медицинската експертиза, както  или ел. поща, на сайта на РЗИ, или устни – на място или по телефон, подадени лично или чрез упълномощено лице;

2. Всички писмени предложения се регистрират в ЗАО в автоматизираната деловодна система със съответния регистрационен индекс и на лицето, направило предложението се връчва входящия номер. Устно подадените предложения и сигнали и тези по телефона се вписват в протокол по образец (Приложение №2) от гл. експерт АО и същият се регистрира. Постъпилите предложения се резолират от директора на РЗИ, към съответните компетентни длъжностни лица с ръководни функции за производство, становище и отговор в законоустановения срок. По преценка на директора се създава комисия за производство по предложението.

3. Не се образува производство по анонимни предложения.

4. Предложения, подадени в Инспекцията по въпроси извън нейната компетентност, се препращат в 7-дневен срок на компетентните органи, за което се уведомява подателя.

5. Решение по предложението се взема най-късно два месеца след постъпването му и се съобщава писмено на подателя в 7-дневен срок. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за решение може да бъде удължен до 6 месеца само от Министъра на здравеопазването, за което се съобщава на подателя.

6. Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване.

 

 

VII.2. Производство по сигнали/жалби за нарушения на здравното законодателство от компетентността на РЗИ

1. Всички постъпили писмени жалби, вкл. и анонимните, които се отнасят за нарушения на здравното законодателство, се регистрират в автоматизираната деловодна система и се представят на Директор РЗИ - Ловеч за резолюция към съответните дирекции по компетентност.

2. Жалби по телефона се приемат от директора на РЗИ или неговия технически сътрудник, зам.-директора, главен секретар  и директорите на дирекции. Получените по телефона жалби, след представяне на лицето, адрес и телефон за връзка, се вписват в протокол по образец (Приложение №2), в който се определя отговорно изпълнително лице и срок за изпълнение. Протоколът се регистрира в електронната система за документооборот.

3. След извършване на проверка по сигнала/жалбата, съгласно резолюцията, се докладва писмено за резултатите от нея. По преценка, докладът се приема от директор РЗИ – Ловеч или се връща за допълнителни уточнения.

4. След приемане на доклада от Директор РЗИ – Ловеч се изготвя отговор до жалбоподателя, в случаите на представен адрес. Когато жалбата е получена чрез министерство на здравеопазването, НЕЛК или друга организация в системата на здравеопазването, копие от отговора, а по преценка и доклада от проверката, се изпраща на съответната институция.

5. Срокът за извършване на служебна проверка по жалбите/сигналите за нарушени права по Закона за здравето или спорове, свързани с медицинското обслужване, е 7 дни от регистрирането на жалбата. Отговор на лицето, подало жалбата се изпраща в срок от 3 дни след приключване на проверката.

6. Срокът за отговор по жалбите за нарушения на здравното законодателство в останалите случаи е 14 дни, в случаите, в които е необходимо извършване на проверка на място. Срокът за отговор на запитвания, в случаите, когато не се налага проверка в обект е 7 дни.

7. Жалби, които не са от компетентността на РЗИ – Ловеч, се изпращат на компетентния орган в срок до 7 дни, с копие до жалбоподателя.

8. При анонимни жалби, проверка се извършва по преценка на директора на РЗИ – Ловеч, но писмен отговор не се изготвя.

9. Във всяка дирекция се създава досие жалби, включващо цялата преписка по жалбата, а в деловодството се съхранява екземпляр от отговорите по тях.

 

VIII. 3. Производство по сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно  имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ Ловеч, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

1. Сигналите се подават до Директора на РЗИ Ловеч за служителите на Инспекцията, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава.

Сигнал срещу Директора на РЗИ Ловеч се подава до Инспектората на Министерство на здравеопазването. 

2. Сигналите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, писмено – по пощата, на място в ЗАО, както и в кутиите, поставени в сградата на РЗИ, в Регионалната картотека на медицинската експертиза, както  или ел. поща, на сайта на РЗИ, или устни – на място или по телефон, подадени лично или чрез упълномощено лице;

3. Всички писмени сигнали се регистрират в ЗАО в автоматизираната деловодна система със съответния регистрационен индекс и на лицето, подало сигнала се връчва входящия номер. Устно подадените сигнали и тези по телефона се вписват в протокол по образец (Приложение №2) от гл. експерт АО и същият се регистрира.

4. Директорът на РЗИ със своя заповед създава комисия за производство по сигнала. В състава на комисията задължително участва юрист.

5. Изясняване на случая.

За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона. Средствата за изясняване на случая се определят от Директора на РЗИ и членовете на комисията, освен ако друг нормативен акт предписва доказването да се извърши по определен начин или с определени средства. Решението по сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

6. Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

7. Решение по сигнала се взема най-късно два месеца след постъпването му и се съобщава писмено на подателя в 7-дневен срок. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за решение може да бъде удължен до 1 месеца само от Министъра на здравеопазването, за което се съобщава на подателя.

8. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.

Когато сигналът е препратен до РЗИ Ловеч от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.

При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно Окръжна прокуратура Ловеч.

9. Решението, постановено по направен сигнал, не подлежи на обжалване. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

10. Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от органа, който го е постановил, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.

 

 Дейността по съобщаването на решенията по предложенията и сигналите се организира от дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

 

изготвил: М.Върбанчева

Главен секретар