Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

РЗИ-ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦСМП И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ЧЕ СТАРТИРА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023-2024

Дата на публикуване: 22.01.2024
Последна актуализация: 24.01.2024

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГР. ЛОВЕЧ

 

РЗИ - ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦСМП И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ,

 ЧЕ СТАРТИРА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023 - 2024 г.

 

Напомняме, че съгласно Националната статистическа програма, изследванията които се провеждат

от НСИ и НЦОЗА, с участието на РЗИ, са задължителни за всички респонденти.

           Дейностите в сферата на статистика на здравеопазването е законово регламентирана от: Регламент (ЕО) № 1338 на Европейския парламент и на Съвета, относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве; Закона за статистиката; Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/27.02.2013 г. на МЗ, за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.

В изпълнение на цитираните нормативни документи - всички лечебни заведения (ЛЗ) на територията на област Ловеч

 са длъжни да попълнят и представят в РЗИ - Ловеч следните отчети:

 

1. Годишен отчет за дейността на ЛЗ. през 2023 г. - отчет към НЦОЗА/МЗ !

 (Попълва се от всички ЛЗ. - само в електронен вариант.)

    Указанията за математически и логически контрол при изготвяне на отчетните документи, могат да се изтеглят от сайта на НЦОЗА, рубрика Специализиран портал за РЗИ с адрес: https://ncpha.government.bg/index/281-formuliari-na-otcheti.html

 

          Електронните форми на отчетите на ЛЗИБП можете да изтеглите и от интернет страницата на РЗИ - Ловеч: https://rzi-lovech.bg  рубрика „Основни дейности на РЗИ“  - рубрика „Медицински дейности“ – рубрика „Статистика“

 

 

          Попълнените отчети следва да се изпращат в РЗИ - Ловеч на ел. адрес: raikova@rzi-lovech.bg  в следните срокове:

                             - за ЛЗБП и ЦСМП - до 19.02.2024 г.                                      - за ЛЗ ИБП - до 26.02.2024 г.


РЗИ - Ловеч няма да приема отчети на хартиен носител и в електронен вариант с различно от макета съдържание.

 

2. Отчет към НСИ - Формуляр „З“ - 03010 - отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2023 г.

(Попълва се от БОЛНИЦИ, ЦСМП, МЦ, СМДЛ, СМТЛ - чрез Web-базирано приложение или на хартиен носител.)

 

          За този формуляр НСИ отново използва Web-базирано приложение, модул „Лечебни и здравни заведения“. Същото ще бъде активно след 10.01.2024 г. Тогава всички лечебни заведения, които са ни предоставили електронни адреси при предходно отчитане ще получат писмо-покана да попълнят по електронен път своя отчетен формуляр, заедно с потребителско име и индивидуална парола за достъп.

          В случай, че не получите покана от НСИ, вероятно имате неактуален ел. адрес и следва да се обадите на посочените телефони.

          Приложението ще бъде активно за всички потребители до 14.02.2024 г.

          В същия срок се представят и книжните документи от ЛЗ, които не се отчитат електронно.

          Приложението, както и инструкция за работа с нето са достъпни и на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/14781/basic-page/ - раздел За респондентите /Формуляри по теми/ Демографска и социална статистика).

 

Напомняме, че данните в Раздел „Леглови фонд и персонал“ на отчети 1 и 2 следва да съвпадат напълно.

 

3. Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват

с правата на български граждани - през 2022 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г.

(Попълва се от БОЛНИЦИ, ЦСМП, МЦ, СМДЛ - по ел. път или на хартия.)

 

          Формуляра на отчета може да се изтегли от интернет страницата на РЗИ - Ловеч: https://rzi-lovech.bg  рубрика „Основни дейности на РЗИ“  - рубрика „Медицински дейности“ – рубрика „Статистика или да ги получите на място в РЗИ - Ловеч.

Сведението се изпраща в РЗИ - Ловеч - по ел. поща на адрес: g.ignatov@rzi-lovech.bg в срок до 25.01.2024 г.

 

          Тези отчетни единици, за които поради технически или комуникационни причини е невъзможно използването на електронно отчитане, може да подадат отчети 2 и 3 на хартиен носител. За целта трябва да ги получите на място в РЗИ Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27 А, ет. 1, стая № 2. тел: 068 699 438, след 10.01.2024 г. - (всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.)., или да ги изтеглите от сайта на НСИ и НЦОЗА.

Хартиените отчети се изготвят в 1 (един) екземпляр и в горецитираните срокове се представят в РЗИ!

Въпроси и допълнителни указания за отчети 2 и 3 на тел: 068 699 438, Г-н Георги Игнатов.

 

На лечебните заведения от област Ловеч, непредставили отчетите в указаните срокове,

ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба !

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ЛОВЕЧ

ДИРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ