Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 11.03.2024 - 17.03.2024

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 11-17 МАРТ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен контрол

За периода 11.03. - 17.03.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 24 случая – 20 случая за гр. Ловеч; 2 сл. за с. Радювене и по 1 сл. за с. Баховица и с. Дренов;

            Ентероколит –  1 случай за гр. Ловеч;

            Скарлатина – 1 случай за гр. Ловеч

            Коронавирус –   регистрирани 4 случая – 3 случая за гр. Троян и 1 сл. за с. Български Извор.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 17.03.2024 г. включително е 4 на 100 хил. население, при 2  на 100 хил. население за предходната седмица.

През периода  регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 126,08 на 10 хил. население, при 89, 58 на 10 хил. население за предходната седмица.

            Във връзка с отбелязване Световния ден за борба с туберкулозата Регионална здравна инспекция гр. Ловеч организира съвместно със СБАЛББ гр. Троян „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе в периода 18.03.-22.03 2024 г. Ще бъдат извършени безплатни прегледи на 18.03.24 г. в с. Глогово и с. Глата, на 21.03.24 г. в с. Гложене с цел ранно откриване на туберкулоза.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 23 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Ябланица, гр. Луковит. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

В горе-цитираните места при проверка на учебни заведения, бяха извършени и 5 текущи проверки за спазване изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. Без установени нарушения.

Извършена е проверка на 18 козметични продукта в 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г.  по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.