Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 18.03.2024 - 24.03.2024

Дата на публикуване: 25.03.2024
Последна актуализация: 25.03.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 18-24 МАРТ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

За периода 18.03. - 24.03.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 41 случая – 28 случая за гр. Ловеч, 3 случая за с. Баховица, 2 случая за с. Умаревци и по 1 сл. за гр. Ябланица, с. Кирчево, с. Славяни, с. Радювене, с. Дойренци, с. Пресяка, с. Добревци и с. Орешене;

            Скарлатина –  3 случая – 2 случая за гр. Луковит и 1 случай за гр. Троян;

            Коронавирус –   2 случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 24.03.2024 г. включително е 5 на 100 хил. население, при 4  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 26.02. - 03.03.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 179, 16 на 10 хил. население, при 126, 08 на 10 хил. население за предходната седмица.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 28 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Троян, с. Рибарица, гр. Тетевен. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

В горе-цитираните места при проверка на учебни заведения, бяха извършени и 5 текущи проверки за спазване изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. Без установени нарушения.

Извършена е проверка на 27 козметични продукта в 7 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г.  по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

Проверени са 5 аптеки в гр. Ловеч и гр. Луковит и 1 дрогерия в гр. Луковит за спазване на здравното законодателство и спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места. Нарушения не са установени.

Във връзка със заповед №РД-01-111/01.03.2024г. на Министъра на здравеопазването за забрана износа на инсулини и на  антиинфекциозни лекарствени продукти за системна употреба за деца е извършен насочен контрол в пет  аптеки в  гр. Ловеч и гр. Луковит, 10% от териториалния обхват на РЗИ-Ловеч. При проверките са установени най-често отказваните за доставка от търговците на едро инсулини. Изготвен е обобщен отчет за извършените проверки и е изпратен на Министерство на здравеопазването.

Извършени са 2 проверки за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти във връзка с регистрация на дейност в 2 лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ на територията на гр. Ловеч и гр. Троян. Не са установени несъответствия и лечебните заведения могат да се регистрират.

Извършена 1 проверка по медицинската документация и статистическа отчетност на Амбулатория за първична помощ по Дентална медицина в гр. Троян. Лечебното заведение не е представило годишен статистически отчет за 2023 г. Предстои издаване на Акт за установяване на административно нарушение.