Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 19.02.2024 - 25.02.2024

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 26.02.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

ЗА ПЕРИОДА 19 – 25 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

За периода 19.02. - 25.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 22 случая – 15 случая за гр. Ловеч, 4 случая за с. Петревене и по 1 сл. за с. Александрово, с. Баховица и с. Орешене;

            Скарлатина –  2 случая за гр. Троян;

            Бактериален менингоенцефалит – 1 случай за гр. Угърчин;

Коронавирус –   2  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 25.02.2024 г. включително е 4 на 100 хил. население, при 4  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 19.02. - 25.02.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 79, 63 на 10 хил. население, при 139, 35 на 10 хил. население за предходната седмица.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 40 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Тетевен, с. Сливек, с. Дъбравата, с. Батулци, с. Добревци, с. Орешене. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

  Извършена е проверка на 15 козметични продукта в 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г.  по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

Извършени са 15 проверки са във връзка с чл. 56 от Закона за здравето за прилагане на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Проверени са 7 аптеки в гр. Ловеч, гр. Троян и гр. Тетевен; 2-ма лекари с разрешения за продажба на лекарства в с. Галата и с. Гложене общ. Тетевен и 6 лечебни заведения – амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ. Нарушения не са установени.

Осъществени са 7 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 6 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Ловеч, гр. Троян и  гр. Тетевен. Нарушения не са установени.

През периода са извършени 2 проверки по Наредба 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти на 2-ма лекари с разрешение за продажба на лекарства в с. Галата и с. Гложене. В една от практикети е издадено предписание относно начина на съхраняване на лекарстваните продукти.

През отчетния период са извършени 9 проверки с цел актуализиране Регистъра на  на лечебни заведения за извънболнична помощ по чл.40 от Закона за лечебните заведения. Проверени са амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ  в гр. Троян, с. Галата, с. Гложене и самостоятелни медико-технически лаборатории (зъботехници) в гр. Тетевен.

Направени са препоръки в 7-дневен срок да бъдат представени Уведомления за констатираните промени в РЗИ-Ловеч по отношение на работещия персонал в цитираните лечебни заведения.

Извършени 3 проверки по Метрология на амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска на територията на гр. Троян, с. Галата и с. Гложене. Нарушения на две от лечебните заведения не са установени -  ЕКГ апарати и апарати за кръвно налягане – стикери в срок. В едната амбулатория е направена препоръка за заверяване на ЕКГ апарат (стикер с изтекъл срок).