Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 6.05.2024 - 12.05.2024

Дата на публикуване: 13.05.2024
Последна актуализация: 13.05.2024

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н

РЗИ Ловеч

за периода 06.05. - 12.05.2024 г.

  

За периода 07.05.2024 г. – 10.05.2024 г. инспекторите към Дирекция ОЗ, при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 27 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Троян, с. Къкрина, с. Брестово, с. Малиново, с. Ч. Осъм. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

                                              

     При епидемиологичния надзор за периода 06.05. - 12.05.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

Варицела – 5 случая, от които 4 за гр. Ловеч и 1 случай за с. Йоглав;

Скарлатина – 1 случай за гр. Троян;

 Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 12.05.2024 г. включително е 0 на 100 хил. население, при 0 на 100 хил. население за предходната седмица.

 

За периода 06.05. - 12.05.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 53, 09 на 10 хил. население, при 56, 40 на 10 хил. население за предходната седмица.