Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Информационен бюлетин за периода 12.02.2024 - 18.02.2024

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н ЗА ПЕРИОДА 12-18 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Епидемиологичен надзор

За периода 12.02. - 18.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 20 случая – 19 случая за гр. Ловеч и 1 сл. за с. Петревене;

            Скарлатина –  2 случая – по 1 случай за с. Бели Осъм и с. Дълбок дол;

            Туберкулоза – 1 сл. за гр. Луковит;

            Бактериален менингоенцефалит – 1 случай за гр. Летница;

Коронавирус –   3  случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 18.02.2024 г. включително е 4 на 100 хил. население, при 5  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 12.02.-8.02.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 139, 35 на 10 хил. население, при също 139, 35 на 10 хил. население за предходната седмица.

 

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 46 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Априлци, гр. Ябланица, с. М.Извор, с. Брестница, с. Г.Брестница, с. Златна Панега. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

  

Извършена е проверка на 14 козметични продукта в 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г.  по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.

Извършена проверка на 4 химични вещества и смеси без етикет на български език в обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Издадено е предписание за спиране реализацията, потвърдено със Заповед на следните продукти: Domestos yogun kivamli camasir vyu - 3 вида, марка Domestos, производител Турция и Vanish Blanqulador Blanqulador, които не отговарят на изискванията на  Регламент (EO) №1272/2008г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси.      

                     

           Във връзка с провеждане на кампания за злоупотреба с алкохол през м. февруари и отбелязване на тематичен ден 14 февруари – Ден на Влюбените и II –ри етап на НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ експерти от Дирекция „Общественото здраве“ през седмицата проведоха здравно-образователни и профилактични мероприятия насочени към млади хора учащи от основи, средни училища и професионални гимназии на територията на област Ловеч.

          Проведоха се  Часове по здраве с тематична насоченост в СУ „Тодор Кирков“, СУ „Кл. Охридски“, Професионална гимназия по механо електротехника, ОУ „Васил Левски“ гр. Ловеч и СУ „Васил Левски“ гр. Троян. В мероприятията участваха представители на  Ученически съвет и ученици горен курс. Участвали в мероприятията около 100 деца.

          Излъчи се мултимедийна презентация „Рисково сексуално поведение, как да се предпазим от ХИВ/СПИН“ и „14 февруари – Свети Валентин, любов, приятелство и превенция на без рисково сексуално поведение“, като въвеждаща част от процеса на обучение.

          Групова работа с изготвяне на здравни-информационни табла с предоставени материали от РЗИ, включваща в себе си по-голяма активност от страна на учениците, разширяване на кръгозора на знанията, уменията и компетентностите им. Даде се възможност представената теория да бъде практически приложена от участниците.

         Изготвени бяха здравно-информационни табла  с мото на кампанията  – „Отговорността е здраве“ с насоченост към ХИВ/СПИН и СПИ и „Отговорността е секси“, „Всички говорят за любов“ с насоченост 14 февруари, които бяха поставени на видни места в съответните училища за информиране на учениците по темата. Чрез здравно образование се фокусира вниманието на младите хора към ХИВ/СПИН, сексуално предаваните инфекции и безопасния секс, което е и основна идея на кампанията.

 

         В изпълнение на Национална програма по хронично незаразни болести РЗИ гр. Ловеч провежда здравно-образователна кампания за отбелязване месеца на трезвеността – от 6 до 28 февруари в училища в Ловешка област – гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Тетевен, гр. Луковит и гр. Ябланица.

         Целта на кампанията е повишаване на здравната култура на учениците за здравословен избор на живот, превенция на употребата му в юношеска възраст, както и  повишаване информираността  относно здравния риск от употребата  и злоупотребата с алкохол, алкохолната зависимост и нейните здравни, социални и икономически последици, риска от консумация на некачествен/незаконно произведен алкохол и възможностите за справяне със ситуации, водещи до злоупотреба с алкохол.

        Обученията включват образователна част с представяне на презентационен материал на тема „Ти избираш“  за последствията от употребата на алкохол – здравни, социални и икономически, опасностите от шофирането след употребата на алкохол  и последиците. Интерактивни игри като демонстрация с алко очила, които създават усещане като след употреба на алкохол,  разрешаване на казуси „Как ще постъпиш“, разиграване на  ситуации “Старт в живота без алкохол“ с влизане в конкретна роля и с вземане на правилни решения и формиране на нагласи за носене на отговорност за собственото поведение. До момента участие са взели 64 ученика на възраст 12-14 години от 4 училища ПГМЕТ гр. Троян, ПГСЕУ гр. Тетевен, ПГИТУ гр. Ловеч и ОУ “П.Пипков“ гр. Ловеч. Кампанията продължава в градовете Луковит и Ябланица.