Z6_PPGAHG8009QB60QNUT1BNABKQ6
Z7_PPGAHG8009QB60QNUT1BNABK67
Медицински дейности Обществено здраве Надзор на заразните болести Профилактика и промоция

Основни дейности на РЗИ

Дата на публикуване: 13.12.2021
Последна актуализация: 22.02.2024

 

РЗИ осъществява държавна политика на територията на Ловешка област.
РЗИ Ловеч упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение,продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
РЗИ Ловеч упражнява контрол върху заразните болести.
РЗИ Ловеч упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
РЗИ Ловеч извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
РЗИ Ловеч извършва лабораторни изследвания
РЗИ Ловеч извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
РЗИ Ловеч извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите на питейните води.
РЗИ Ловеч оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
РЗИ Ловеч участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
РЗИ Ловеч контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети

РЗИ Ловеч извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и осъществява контрол по извършената регистрация.
РЗИ Ловеч извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им.
РЗИ Ловеч извършва регистрация на дрогерии.
РЗИ Ловеч издава удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ.
РЗИ Ловеч организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.
РЗИ Ловеч участва в изработването на областна здравна карта.
РЗИ Ловеч контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
РЗИ Ловеч планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
РЗИ Ловеч проучва и установява потребностите от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение.
Изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве
Изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве

РЗИ осъществява държавна политика на територията на Ловешка област.
РЗИ Ловеч упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение,продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
РЗИ Ловеч упражнява контрол върху заразните болести.
РЗИ Ловеч упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
РЗИ Ловеч извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
РЗИ Ловеч извършва лабораторни изследвания
РЗИ Ловеч извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
РЗИ Ловеч извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите на питейните води.
РЗИ Ловеч оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
РЗИ Ловеч участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
РЗИ Ловеч контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети

РЗИ Ловеч извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и осъществява контрол по извършената регистрация.
РЗИ Ловеч извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им.
РЗИ Ловеч извършва регистрация на дрогерии.
РЗИ Ловеч издава удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ.
РЗИ Ловеч организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.
РЗИ Ловеч участва в изработването на областна здравна карта.
РЗИ Ловеч контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
РЗИ Ловеч планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
РЗИ Ловеч проучва и установява потребностите от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение.
Изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве
Изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве

РЗИ Ловеч осъществява държавната здравна политика на територията на Ловешка област като:
-упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение,продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;
- упражнява контрол върху заразните болести;
- упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания;
- извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
- извършва лабораторни изследвания;
- извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите;
- извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите на питейните води;
- оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
- участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве. РЗИ Ловеч контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети РЗИ Ловеч извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и осъществява контрол по извършената регистрация;
- извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;
- извършва регистрация и осъществява контрол по регистрацията на дрогерии;
- организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
- участва в изработването на областна здравна карта;
- контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
- планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
- проучва и установява потребностите от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;
- участва при изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве;
- участва при изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве