Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
За медицинските специалисти ЛКК Статистика СДО Консултанти РКМЕ ЦСМП

Медицински дейности

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2024

 

Дирекция “Медицински дейности” се състои от 11 служители, 3 от които в Регионалната картотека на медицинските експертизи. Служителите изпълняват следните функции:

1. Контролни

2. Експертни

3. Методични и консултативни

 

Дирекцията изпълнява следните задачи за осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Ловеч и осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ на населението:

1. Извършва проверки за спазване на утвърдените медицински стандарти във връзка с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и администрира процеса по регистрация до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

1.1. Издаване на удостоверения за недостатъчност на специалисти в извънболничната помощ;

Дейностите се осъществяват текущо, от служител на Дирекцията, съгласно утвърдени административни процедури.

2. Извършва проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки и администрира процеса по издаване на разрешение до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Проверките се осъществяват от комисии, съгласно заповед на Директор РЗИ, след подаване на заявление от ЛЗ и по утвърдена административна процедура. Съгласно ЗЛЗ, се изготвя удостоверение за съответствие и преписката се предоставя на МЗ.