Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6
МКБ 10

За медицинските специалисти

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

 

17.11.2023 г. ВАЖНО! На вниманието на медицинските специалисти и гражданите!

     Съгласно публикувани в държавен вестник промени в Закона за здравето,  считано от днес 17.11.2023 г. отпада задължителната и карантина и изолация на заболелите от КОВИД и техните контактни лица

 

12.09.2023 г.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ


Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи,  които може да изтеглите от меню: Административно обслужване / Aдминистративни услуги /961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

  • Заявление по образец;
  • Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  • Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Ловеч. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

 

16.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 28 г и чл. 28 д от Закона за здравето е утвърдена Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, обн. ДВ бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г. Съгласно разпоредбите на тази наредба, медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да оформят електронния здравен запис за всяка една от извършените в лечебните и здравните заведения дейности, независимо от неговия здравен статус и източника на финансиране на съответната дейност (заплащани от НЗОК, от доброволни здравни застраховки или от пациента). Медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни за оформят електронния здравен запис като стандартизиран електронен документ със структурирана информация в НЗИС. 
Всички лечебни заведения е необходимо да изпълняват въведеното от началото на тази година нормативно задължение за оформяне на електронен здравен запис за всяка една от извършените в лечебните заведения дейности в изпълнение на разпоредбите на Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система.

 

14.06.2023 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ/ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

 

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че в Държавен вестник бр. 51 от 13.06.2023 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 
От 13.06.2023 г. предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва единствено с електронно предписание.
Електронните специални рецепти могат да бъдат изпълнявани на територията на цялата страна - отпада изискването на чл. 40, т. 2 от Наредбата рецептата да се изпълнява само в аптеки, които се намират на територията на областта по местоиздаване ѝ.
Лекарите и лекарите по дентална медицина, които са получили специални рецептурни бланки за педписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, трябва да ги върнат в РЗИ в срок до 13.08.2023 г.