Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23M4
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23U5

Регионалната картотека на медицинските експертизи - РКМЕ

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 27.08.2023

РКМЕ при РЗИ - Ловеч се намира в сградата на МБАЛ - Ловеч - ул. "Съйко Съев" №27

 

Работно време с граждани: Всеки работен ден от 07,30 - 16,00 часа

Телефон: 068/ 667 325 ;  068/ 601 410

ТЕЛК


В РКМЕ се подават документи за:

  • Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност;
  • Преосвидетелстване по повод влошено състояние;
  • Освидителстване по повод ползване на социални придобивки;
  • Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16 годишна възраст за определяне на процент на степента на намалена възможност за социална адаптация;
  • Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност;
  • Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14-дневен срок.

Необходими документи за освидетелстване от ТЕЛК:

       1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ)


Медицинско направление се изготвя в следните случаи:


       1.1 лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор);
       1.2 деца под 16 годишна възраст;
                 Когато лицето е за освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка №119 на МЗ)
        2.Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ      горепосочените изисквания;
        3. Етапна епикриза от ОПЛ- оригинал;
        4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения;
        5. Ксерокопие на епикризи от болнични лечебни заведения;
        6. Ro-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР (изискват се за определении заболявания);
        7. Молба-декларация (по образец - попълва се в РКМЕ);
        8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст.

Необходими документи за преосвидетелстване от ТЕЛК поради влошено състояние:


1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаванена определен етап и довели до нови функционални нарушения;
2. Медицински протокол за влошено състояние-изготвя се от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност;
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния;
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишното;
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния;
6. Молба-декларация (по образец - попълва се в РКМЕ);

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност - лична карта.
 

Информация за ИСКМЕ
Дата на публикуване: 27.08.2023

Състав на ТЕЛК към МБАЛ - гр. ЛОВЕЧ
Дата на публикуване: 23.08.2023

Състав на ТЕЛК към МБАЛ ЕООД - гр. Троян
Дата на публикуване: 23.08.2023