Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Статистика

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.01.2024

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГР. ЛОВЕЧ

 

РЗИ - ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦСМП И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ,

 ЧЕ СТАРТИРА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023 - 2024 г.

 

Напомняме, че съгласно Националната статистическа програма, изследванията които се провеждат

от НСИ и НЦОЗА, с участието на РЗИ, са задължителни за всички респонденти.

           Дейностите в сферата на статистика на здравеопазването е законово регламентирана от: Регламент (ЕО) № 1338 на Европейския парламент и на Съвета, относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве; Закона за статистиката; Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/27.02.2013 г. на МЗ, за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.

В изпълнение на цитираните нормативни документи - всички лечебни заведения (ЛЗ) на територията на област Ловеч

 са длъжни да попълнят и представят в РЗИ - Ловеч следните отчети:

 

1. Годишен отчет за дейността на ЛЗ. през 2023 г. - отчет към НЦОЗА/МЗ !

 (Попълва се от всички ЛЗ. - само в електронен вариант.)

    Указанията за математически и логически контрол при изготвяне на отчетните документи, могат да се изтеглят от сайта на НЦОЗА, рубрика Специализиран портал за РЗИ с адрес: https://ncpha.government.bg/index/281-formuliari-na-otcheti.html

 

          Електронните форми на отчетите на ЛЗИБП можете да изтеглите и от интернет страницата на РЗИ - Ловеч: www.rzi-lovech.bg рубрика „Основни дейности на РЗИ“  - рубрика „Медицински дейности“ – рубрика „Статистика“

 

          Попълнените отчети следва да се изпращат в РЗИ - Ловеч на ел. адрес: raikova@rzi-lovech.bg  в следните срокове:

                             - за ЛЗБП и ЦСМП - до 19.02.2024 г.                                      - за ЛЗ ИБП - до 26.02.2024 г.


РЗИ - Ловеч няма да приема отчети на хартиен носител и в електронен вариант с различно от макета съдържание.

 

2. Отчет към НСИ - Формуляр „З“ - 03010 - отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2023 г.

(Попълва се от БОЛНИЦИ, ЦСМП, МЦ, СМДЛ, СМТЛ - чрез Web-базирано приложение или на хартиен носител.)

 

          За този формуляр НСИ отново използва Web-базирано приложение, модул „Лечебни и здравни заведения“. Същото ще бъде активно след 10.01.2024 г. Тогава всички лечебни заведения, които са ни предоставили електронни адреси при предходно отчитане ще получат писмо-покана да попълнят по електронен път своя отчетен формуляр, заедно с потребителско име и индивидуална парола за достъп.

          В случай, че не получите покана от НСИ, вероятно имате неактуален ел. адрес и следва да се обадите на посочените телефони.

          Приложението ще бъде активно за всички потребители до 14.02.2024 г.

          В същия срок се представят и книжните документи от ЛЗ, които не се отчитат електронно.

          Приложението, както и инструкция за работа с нето са достъпни и на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/14781/basic-page/ - раздел За респондентите /Формуляри по теми/ Демографска и социална статистика).

 

Напомняме, че данните в Раздел „Леглови фонд и персонал“ на отчети 1 и 2 следва да съвпадат напълно.

 

3. Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват

с правата на български граждани - през 2022 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г.

(Попълва се от БОЛНИЦИ, ЦСМП, МЦ, СМДЛ - по ел. път или на хартия.)

 

          Формуляра на отчета може да се изтегли от интернет страницата на РЗИ - Ловеч: https://rzi-lovech.bg  рубрика „Основни дейности на РЗИ“  - рубрика „Медицински дейности“ – рубрика „Статистика“ или да ги получите на място в РЗИ - Ловеч.

Сведението се изпраща в РЗИ - Ловеч - по ел. поща на адрес: g.ignatov@rzi-lovech.bg в срок до 25.01.2024 г.

 

          Тези отчетни единици, за които поради технически или комуникационни причини е невъзможно използването на електронно отчитане, може да подадат отчети 2 и 3 на хартиен носител. За целта трябва да ги получите на място в РЗИ - Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27 А, ет. 1, стая № 2. тел: 068 699 438, след 10.01.2024 г. - (всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.)., или да ги изтеглите от сайта на НСИ и НЦОЗА.

Хартиените отчети се изготвят в 1 (един) екземпляр и в горецитираните срокове се представят в РЗИ!

Въпроси и допълнителни указания за отчети 2 и 3 на тел: 068 699 438, Г-н Георги Игнатов.

 

На лечебните заведения от област Ловеч, непредставили отчетите в указаните срокове,

ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба !

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ЛОВЕЧ

ДИРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМТЛ

 

Приложение №1А
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г.

 

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМДЛ

 

Приложение 9
Приложение 11
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г.

 

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - МЦ

 

Отчет 367-Р
Отчет 372-Р
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 9
Приложение 11
Приложение 5-6
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г.

 

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ - индивидуални и групови практики

 

Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Приложение 5-6

Отчет 365


Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска - индивидуални и групови практики

 

Отчет 367-Р
Отчет 372-Р
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Приложение 5-6

Отчет 365

 

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ - индивидуални и групови практики

 

Приложение 1

Приложение 9

Отчет 365

Анализ на състоянието на специалистите в областта на Здравеопазването, съгласно чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването област Ловеч - 2019 година
Указание за реда за отчитане на информацията за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания

 

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗДА

 

Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2022 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2021 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2020 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2019 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2018 г.

Приложение 1
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 5-6
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 4
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 3
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 2
Дата на публикуване: 22.01.2024

Отчет 372-Р
Дата на публикуване: 22.01.2024

Отчет 367-Р
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 11
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение 9
Дата на публикуване: 22.01.2024

Формуляр „З” - 32
Дата на публикуване: 22.01.2024

Отчет 365
Дата на публикуване: 22.01.2024

Приложение №1А
Дата на публикуване: 22.01.2024