Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Продукти и стоки със значение за здравето на човека Дейности със значение за здравето на човека Фактори на жизнената среда Зона за къпане Орган за контрол от вид А

Обществено здраве

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2023

 

Специфичните цели на Дирекцията са:


1.    Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.
2.    Предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението чрез мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.
3.    Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.
4.    Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми. 
5.    Изпълнение на дейности по национални програми и проекти за ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената среда.
6.    Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от РЗИ за прилагане на нормативната уредба.
7.    Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол и по профилактика на болестите и промоция на здравето.