Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2B75
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BN4

Орган за контрол от вид А

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 11.01.2024

 

Лабораторията към дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Ловеч извършва контрол на продукти и стоки от значение за здравето на човека – води, козметични продукти и физични фактори на средата.

 

Акредитиран орган за контрол от вид А при РЗИ-Ловеч

Органът за контрол от вида А е обособен като самостоятелно звено в структурата на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ-Ловеч, с декларирана и осигурена от ръководството самостоятелност и  независимост.
Притежава актуален  Сертификат за акредитация  рег. № 275 ОКА/08.02.2021 г. валиден до 08.02.2025 г., Certificate of accreditation издаден от ИА на БСА  съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и заповед към него № А 48/08.02.2021 г., Order № А 48/08.02.2021. Обхват на акредитация:

Да извършва контрол на:

Микроклимат в работна и битова среда;

Изкуствено осветление в работна и битова среда;

Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;

Шум в околна среда;

Вода предназначена за питейно-битови цели за нуждите на официалния контрол (физико-химичен и микробиологичен контрол);

Вода от плувни басейни (физико-химичен и микробиологичен контрол).

 

ОКА извършва контрол върху продукти и параметри на работната и битова среда по искане на физически и юридически лица.

Подаване на документи и получаване на информация:

Приемен сектор на Орган за контрол от вид А при РЗИ – Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27 А, телефон: 068/699433; приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Нормативна уредба:

Контролът се извършва съгласно Наредби, Европейски регламенти, Директиви, БДС и БДС EN ISO стандарти и други нормативни актове.

Процедура:

Заявкa за контрол по образец за вида на исканата услуга се попълва и подава приемен сектор на ОКА. При необходимост се провежда консултация с ръководителя на ОКА  и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно вида на контрола, пробовземане, метод на контрол, срок на изпълнение, исканията на клиента.  Обслужващият приемен сектор приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи - пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането.  Регистрира я по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за контрол. Документите, които издава ОКА за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието и те се получават от приемен сектор срещу подпис.

Такси:

Заплащането на услугите става при подаване на заявлението за контрол на основание Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 2021 г.), приложение 4.

 

ФК 7.2.1-3 Заявление за контрол

ФК 7.1.5-1 Анкетна карта

 

Ценоразпис на извършените услуги от Органа за контрол при РЗИ-Ловеч, съгласно Приложение № 4 на Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 2021 г.).

 

Сертификат за акредитация и Заповед

ФК 4.1.1-1 Декларация от ръководството на РЗИ-Ловеч за независимостта и безпристрастността на органа за контрол

ФК 4.1.1-2 Декларация от ръководител ОКА за независимостта и безпристрастността на органа за контрол

ФК 8.2-1 Декларация на ръководител ОКА за политиката и целите по качеството

ОПК 5.1-1 Общи договорни условия

ОПК 7.1-6 Гъвкав обхват на акредитация

ОПК 7.4-2 Общи правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и ползване на нейния акредитационен символ

ОПК 7.6-1 Процедура за жалби и възражения

СпК 7.1.1-1 Общ списък на услугите и методите на контрол

            СпК 8.3.1-2 Списък на използваните нормативно-технически документи

 

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
Дата на публикуване: 09.01.2024

АНКЕТНА КАРТА
Дата на публикуване: 09.01.2024

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ
Дата на публикуване: 09.01.2024

ОПК 7.1-6 ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
Дата на публикуване: 09.01.2024

ОПК 7.6-1 ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
Дата на публикуване: 09.01.2024

ЗАПОВЕД № А 48
Дата на публикуване: 09.01.2024