Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Води Атмосферен въздух Йонизиращи лъчения Шум

Фактори на жизнената среда

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2024

 

     Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ Ловеч осъществява мониторинг на факторите на жизнената среда, включително и извършване на анализ и оценка на резултатите, изготвяне на доклади и препоръки към местната власт, информиране на населението чрез интернет страницата на РЗИ и други средства за предоставяне на информация.