Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2R06
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2RI6

Води

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 12.01.2024

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч извършва непрекъснато наблюдение на качествата на питейната вода, подавана на населението на област Ловеч.

На основание Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели между РЗИ и двете водоснабдителни дружества, стопанисващи водоизточниците и техните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, са разработени мониторингови програми за проследяване качествата на питейната вода (по микробиологични, физико-химични и радиологични показатели). В тях са отразени зоните за водоснабдяване, пунктовете за пробонабиране и начин на пробонабиране, обхват и обем на мониторинга.

Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на мониторинг, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на наредбата, а органите на Държавен здравен контрол проверяват чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода.

Водата от местни водоизточници, които не се захранват от централната водопроводна мрежа се изследват два пъти годишно по химични и микробиологични показатели, определени в действащото законодателство.

Минералните води от мястото на ползване (чешми, бани и др.) се изследват по микробиологични показатели шест пъти годишно, съгласно изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите, ДВ бр.79 от 1987 г. 

Повърхностни (сурови) води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – извършва се мониторинг по микробиологични показатели съгласно изискванията на Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, ДВ бр. 63 от 2002 г. и в съответствие с Програма за контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Дунавски район за басейново управление.