Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3
Здравно-техническа експертиза Контрол на дейността върху службите по трудова медицина Контрол на обектите с обществено предназначение

Дейности със значение за здравето на човека

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

 

          Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение на територията на областта, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.