Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Здравно-техническа експертиза

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

 

Основните дейности по здравно-техническата експертиза са:

1.Ежеседмично провеждане на експертен съвет в РЗИ по повод:

- изготвяне на здравни заключения на проект за общ/подробен устройствен план /ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания;

- изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните изисквания;

- здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения на физически и юридически лица.

2.Със заповед на кметовете от областта, експерти на РЗИ са включени в Общинските експертни съвети по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Общините в област Ловеч.

3.Със заповед на Областния управител, експерти на РЗИ са включени в Областни експертни съвети /ОЕС/.

4.Участие в комисиите за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди към Областните дирекции „Земеделие и гори“.

5.Участие в държавни приемателни комисии /ДПК/.

6.Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица.