Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BP5
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BL3

Контрол на обектите с обществено предназначение

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 11.01.2024

 

         Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение на територията на областта, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.

 

Дейност:

1.Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания на:

- Обекти с обществено предназначение:

водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

плувни басейни, плажове и места за къпане;

места за настаняване - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;

спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;

театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и шнтернет зали, игрални зали;

бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА центрове, уелнес центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;

гробищни паркове;

оптики;

обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;

железопътни гари, автогари;

транспортни средства за обществен превоз - влакове, автобуси, транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки;

обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;

селскостопански аптеки;

 

обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

 

- Продукти и стоки със значение за здравето на човека:

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

козметични продукти;

химични вещества и смеси;

санитарно хигиенни материали;

дрехи втора употреба;

 

- Факторите на жизнената среда:

води, предназначени за питейно-битови нужди;

води, предназначени за къпане;

минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

въздух.

 

2.Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние;

3.Извършва контрол върху химичните вещества и смеси по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4.Извършва контрол върху козметичните продукти по реда на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти и Закона за здравето.

5.Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и употреба на райски газ;

6.Взема проби за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

6.Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, в случаите предвидени в закон;

7.Съставя актове за установяване на административни нарушения;

8.Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

9.Участва съвместно с дирекция ,,НЗБ” в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

10.Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

11.Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина;

12.Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

13.Извършва контрол по поддържане чистотата на населените места от общините;

14.Извършва контрол по изпълнение изискванията на Закона за шума;

15.Предприема незабавни мерки при получаване на информация по системата РАПЕКС.

16.Предприема мерки при постъпили сигнали и предложения от физически и юридически лица.

17.Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти;

18.Участва в изпълнението на национални програми и проекти;

19.Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

20.Изготвя седмични, тримесечни и годишни отчети и планове.