Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6
Бутилирани води Козметични продукти Химични вещества и смеси

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

 

Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ Ловеч осъществява контрол и мониторинг на

продукти  и стоки със значение за здравето на човека. Провеждания контрол е официален систематичен и насочен, извършван чрез текущи инспекции, основан на безпристрастност, качество и последователност.