Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BA7
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BQ6

Бутилирани води

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 11.01.2024

 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

Систематичен здравен контрол в обекти за производство на бутилирани води за установяване на съответствие на извършваната от бизнес операторите дейност с нормативните изисквания за хигиената на храните.

Извършва се по реда на Регламент (EС) 2017/625 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, както и по реда регламентиран в Закона за храните и подзаконовите му нормативни документи.

Систематичният здравен контрол на бутилирани води е насочен към спазване на нормативните изисквания към храните по отношение на тяхната химична и микробиологична безопасност; състав; правилно етикетиране, представяне и рекламиране, условията и сроковете на съхранение; технологията на производство; съпровождащата документация и други специфични изисквания регламентирани в действащото законодателство към натуралните минерални, изворни и трапезни води.